08.01.2018.

SPORAZUM SA BORCIMA SE POŠTUJE

SPORAZUM SA BORCIMA SE POŠTUJE

Oslobođenje,08.01.2018.godine: Kriterij su tako postavljeni da pomoć bude dodijeljena onima koji nemaju nikakvih prihoda, kaže ministar za boračka pitanja u Vladi Federacije BiH, doc.dr. Salko Bukvarević.

1.Gospodine Bukvareviću, bilo je obećanje da će se ušteđena sredstva za pomoć demobilisanim borcima isplaćivati od 1. septembra 2017. zašto se to nije desilo?

Vlada Federacije BiH je krajem juna 2017 godine održala 108. tematsku sjednicu na kojoj je jedan od zaključaka da će se operativna primjena Sporazuma Vlade FBiH i boračkih udruženja koji se odnosi na sredstva za statusna pitanja boračkih kategorija primjenjivati od 01.09.2017. godine i taj zaključak je ugrađen u Odluku Vlade FBiH, odnosno isplaćivati će se  pomoć za ova četiri mjeseca 2017. godine

Bilo je neophodno da Vlada i Parlament usvoje rebalans budžeta kako bi ušteđena sredststva na drugim pozicijama u okviru ovog ministarstva mogli prebaciti na novu poziciju tj. novi transfer za rješavanje statusnih pitanja boraca. Nakon toga mi smo zajedno sa predstavnicima boračkih saveza i udruga  predložili Odluku  o raspodjeli ovih sredstava sa kriterijima te istu javno objavili.

2.Borci koji su protestovali nešto više od mjesec ispred zgrade Vlade FBiH tvrde da postignuti sporazum nije ispoštovan ni po jednoj tački te da im se nudi jednokratna socijalna pomoć i najavljuju masovne proteste pred zgradom Vlade FBiH.  Kako to komentarišete?

Prvi put imamo situaciju da je ova Vlada FBiH na čelu sa premijerom Novalićem  prihvatila zahtjev boračkih udruženja i saveza da se dostignuti nivo sredstava na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata ne umanjuje u narednih pet godina, da je prvi prioritet isplata invalidnina i drugih Zakonom predviđenih naknada za porodice šehida i poginulih boraca, za ratne vojne invalide i dobitnike najvećih ratnih priznanja, a da se ušteđena sredstva preraspodijele na poseban transfer za rješavanje statusnih pitanja boraca i članova njihovih porodica. Takođe je Vlada prihvatila i prijedlog da kriterije za raspodjelu ovih sredstava predlažu predstavnici koordinacije boračkih udruženja i saveza. Na ovakav način u 2017. godini  na ovoj poziciji je obezbijeđeno sedam miliona KM , u 2018 devet i ukupno za ovih pet godina procjena je da ćemo imati na raspolaganju za rješavanje ovih pitanja oko 100 miliona KM 

Sve tačke Sporazuma su ispoštovane, sredstva u visini od 7 miliona KM obezbijeđena, Odluka sa kriterijima sa boračkim predstavnicima usaglašena i javno objavljen poziv.

Ušteđena sredstva biti će u cjelokupnom iznosu dodijeljena za rješavanje statusnih pitanja boračkih kategorija.

3.Postoje primjedbe da kriterije koje ste postavili neće moći ispuniti veliki broj demobilisanih boraca, i da ste ih prevarili?

Još jednom napominjem da su kriteriji po kojima će se dijeliti ušteđena sredstva utvrđeni na prijedlog predstavnika boračkih saveza i udruženja, potpisnicima Sporazuma, a iste je Vlada FBiH potvrdila svojom odlukom. Kriteriji su tako postavljeni da pomoć bude dodjeljena onima koji nemaju nikakvih prihoda, nemaju penzije, nemaju nikakvih drugih prihoda iznad  250,00 KM po domaćinstvu. Prema našim podacima za ova sredstva apliciralo je više od 22 000 boraca i članova njihovih porodica. Nakon što mješovite komisije koje su sastavljene od predstavnika ministarstva i boračkih saveza pregledaju ove aplikacije dobićemo i podatak koliko njih ispunjava ove kriterije i koliki će biti iznos sredstava po podnosiocu zahtjeva.

Napominjem da će inspektorat ovog ministarstva imati zadatak da pregleda određen broj predmeta za koje pristignu eventualne prijave da pojedini aplikanti daju lažne izjave o kućnoj listi i o drugim podacima.

Za sve za koje se utvrdi da su dali lažne podatke biće utvrđene sankcije i morat će izvršiti povrat dobijenih sredstava.

4.Koordinacija demobilisanih boraca je tražila da se usvoji Zakon o PIO, kakve on ima veze s pravima korisnika boračko invalidske zaštite?

Pored prava po Zakonu o osnovnim pravima boraca i članova njihovih porodica imamo i po Zakonu o PIO određena prava porodica šehida i poginulih boraca.

Nažalost imali smo jednu diskriminirajuću situaciju da  supruge šehida i poginulih branilaca koje nisu navršile 45 godina, a djeca im izađu iz prava izgube pravo na penziju.

U cilju rješavanja statusa ove kategorije novim Zakonom o PIO je predloženo ispravljanje ove, po meni, nepravde. Predloženim rješenjem 1100 žena će moći ostvariti to pravo i time dovesti u isti status sve porodice šehida i poginulih boraca. Radi se o penziji iz radnog odnosa poginulog.

5.Da li će sredstva od ušteda ići samo za nezaposlene demobilisane borce, ili ćete pomagati i druge boračke kategorije? Ako hoćete u kojem iznosu i na koji način?

Naravno da će sredstva biti raspoređena za sve boračke kategorije u skladu sa prioritetima koje predlože predstavnici boraca.

Sada smo prioritetno dogovorili sa boračkim udruženjima da su to djeca bez oba roditelja, demobilisani borci nezaposleni, ali među njima su i RVI i druge boračke kategorije

Nakon analize raspodjele sredstava za 2017. godinu pristupit ćemo pripremi Odluke za raspodjelu ovih sredstava za 2018. godinu. Već sad imamo veliki broj prijedloga da jedan dio ovih sredstava preusmjerimo za dokup staža onim borcima kojima nedostaje jedna do pet godina kako bi mogli ići u penziju.

Sagledat ćemo sve zahtjeve i u skladu sa Sporazumom Vladi predložiti usaglašenu Odluku  sa predstavnicima boračkih saveza i udruga.

6.Kada će biti objavljen registar boraca i da li ćete insistirati da oni koji su nezasluženo ostvarivali prava vrate novac?

Registar korisnika boračko invalidske zaštite je u završnoj fazi i u januaru 2018. godine biti će izvršena operativna prezentacija istog, te stavljanje na raspolaganje institucijama u BiH.Takođe u ministarstvu intenzivno radimo i na uspostavi registra branilaca ili pripadnika OS-a BiH kojeg ćemo takođe u skladu sa Zakonom u toku 2018.godine staviti na raspolaganje institucijama u BiH.

Po pitanju povrata novca  stalno i redovno vrše inspekcijski pregledi i zavisno od rezultata preduzimaju se zakonom predviđene mjere koje uključuju i povrat nezakonito isplaćenog novca.

Oslobođenje/ Kabinet ministra

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA